Visar arbetsgivare som börjar på 'K' (3 st)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla

 • Kammarkollegiet

  Om Kammarkollegiet

  Kammarkollegiet är en statlig förvaltningsmyndighet som lyder under regeringen och sorterar under Finansdepartementet. Vi har över trettiofem olika arbetsuppgifter. Kammarkollegiet är Sveriges äldsta myndighet och inrättades av Gustav Vasa år 1539 för att hålla ordning på skattebetalarnas pengar. Det gör vi fortfarande.

  Vår främsta målgrupp är andra statliga myndigheter som vi genom dagliga kontakter stödjer och effektiviserar genom att erbjuda stordriftsfördelar samt expertkunskap inom främst juridik, ekonomi, upphandling, riskhantering och administration. Vår verksamhet riktar sig också mot allmänheten som tolkauktorisation, miljörätt, vigselrätt och resegarantier.

  Vi är cirka 300 anställda. De flesta arbetar i Stockholm men vår försäkringsavdelning, med ett 40-tal anställda, finns i Karlstad.

  Finansiering

  Kammarkollegiet finansieras via avgifter, anslag och ersättningar. Budgeten för 2011 uppgår till drygt 300 miljoner kronor. Anslagsfinansieringen motsvarar drygt 36 procent av budgeten.

  Avgifter

  Myndigheter, stiftelser och andra som köper tjänster av Kammarkollegiet får betala en avgift. Vi får även in avgifter från ramavtalsleverantörer inom Inköpscentralen.

  Ersättning

  Vi får ersättning från Allmänna arvsfonden för de tjänster vi utträttar åt fonden.

  Uppgifter

  Försäkringar och riskhantering

  Kammarkollegiet administrerar det interna statliga försäkringssystemet och stöder myndigheterna i deras riskhantering. Vi ska tillhandahålla de försäkringar som myndigheterna har behov av och är skyldiga att ha.

  Kapitalförvaltning

  Vi förvaltar kapital åt myndigheter, stiftelser med statlig eller kyrklig anknytning och fonder. 

  Administrativt stöd 

  Kammarkollegiet lämnar ekonomiadministrativt stöd till statliga myndigheter. Det kan gälla allt från fakturahantering och löneutbetalningar till fullständiga bokslut. Vi driver också in myndigheters fordringar och sköter handläggning och administration åt vissa statliga nämndmyndigheter.

  Upphandling

  Kammarkollegiet upphandlar ramavtal för varor och tjänster för statliga myndigheter. Inom området IT och telekommunikation kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen. Vi erbjuder även avtals- och avropsstöd till kunder och ramavtalsleverantörer.

  Vi har också uppdraget att utveckla och förvalta ett upphandlingsstöd samt driva utvecklingen av en elektronisk upphandlingsplattform och delta i standardiseringsarbetet på området.

  Verksamhet som riktar sig till allmänheten

  Kammarkollegiet beslutar om de garantier som researrangörer och återförsäljare av garantipliktiga arrangemang är skyldiga att ställa. Vi auktoriserar tolkar och översättare och svarar för registrering av trossamfund samt förordnar vigselförrättare för trossamfund. Vi fastställer begravningsavgiften för dem som inte är med i Svenska kyrkan och fastställer även taxan för begravningsclearing. Vi beslutar om man får ändra ett förordnande som gäller en stiftelse eller en gåva.

  Företräder staten eller andra allmänna intressen

  Kammarkollegiet bevakar allmänna miljö- och naturvårdsintressen från juridiska utgångspunkter. Vi för det allmännas talan vid överklagande av inskrivningsmyndigheternas stämpelskattebeslut och handlägger vissa anspråk på ersättning av staten. Vi utreder och beslutar i vissa fall om ändringar av kommun- och landstingsgränser.

  Företräder och förvaltar Allmänna arvsfonden

  Om någon avlider utan att ha arvsberättigade släktingar tillfaller pengarna arvsfonden. Kammarkollegiet företräder arvsfonden och ska se till att pengarna kommer in från de dödsbon där arvsfonden är arvinge. Vi förvaltar arvsfondens kapital och handlägger ansökningar om stöd ur fonden. 

  Statens aktier

  Kammarkollegiet värderar och redovisar statens aktier som förvaltas av Regeringskansliet.

  Förvarar och vårdar rikets regalier

  Kammarkollegiet vårdar och förvarar rikets regalier. Vårt särskilda ansvar innebär bland annat att utse fyra så kallade nyckelbevarare. För att kunna öppna en monter i skattkammaren måste samtliga fyra nyckelbevarare vara närvarande. Kammarkollegiet kan ge tillstånd till att föremål tas ur skattkammaren för att användas vid exempelvis en kunglig ceremoni.

  Kort om en lång historia

  Kammarkollegiet är Sveriges äldsta myndighet. För att hålla ordning på den statliga egendomen och se efter olika grenar av förvaltningen inrättade Gustav Vasa 1539 Räknekammaren. Efter Gustav II Adolfs död 1632 hade Sverige en omyndig regent, drottning Kristina. Axel Oxenstierna organiserade förmyndarskapsregeringen och inrättade 1634 fem kollegier. Ett av dessa var den gamla Räknekammaren som 1639 bytte namn till Kungliga Kammarkollegium. Sedan 1921 är vårt namn Kammarkollegiet.

  Läs mer !
 • Kemikalieinspektionen

  Om Kemikalieinspektionen

  Kemikalieinspektionen är drivkraften i arbetet för en giftfri miljö.

  Kemikalieinspektionen, KemI, är en central tillsynsmyndighet med ansvar för att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt. Ansvaret omfattar både människors hälsa och miljön.

  KemI sorterar under Miljödepartementet. Nina Cromnier är generaldirektör och ungefär 250 personer är anställda. 

  KemI är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetar i Sverige, inom EU och globalt för att begränsa hälso- och miljörisker med farliga kemikalier genom att driva fram lagstiftning och regler som hjälper till att nå målet. Eftersom kemikaliereglerna är harmoniserade inom EU sker en stor del av KemI:s arbete inom ramen för EU.    

  Kemikalieinspektionen

  • har tillsyn över importörer och tillverkare av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor,
  • ger stöd till kommuner och länsstyrelser i deras kemikalietillsyn,
  • deltar i EU-gemensamma program för att bedöma och begränsa  risker med kemiska produkter och varor som innehåller kemiska produkter,
  • begränsar risker med kemikalier även på andra vägar, bland annat genom dialog med näringslivet och branschöverenskommelser,
  • registrerar kemiska produkter,
  • prövar ansökningar om godkännande av bekämpningsmedel,
  • deltar tillsammans med andra EU-länder i arbetet med att bedöma verksamma ämnen i bekämpningsmedel,
  • ansvarar för den officiella statistiken om försålda och använda kemikalier,
  • ger ut nyhetsbrev, faktablad, PM och rapporter.

  Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen.

  Läs mer om KemI:s verksamhet i:

  Handlingsplan för en giftfri vardag - skydda barnen bättre

  Kemikalier i varor - strategier och styrmedel för att minska riskerna med farliga ämnen i vardagen

  Verksamhetsplan 2013

  Årsredovisning 2012

  Finansiering

  KemI:s verksamhet bekostas till stor del genom anslag. Särskilda intäkter finansierar nordiskt sekretariatsarbete, bidrag till internationella organisationer, stöd till andra länder, konventionsarbete, EU:s rapportörsprogram om aktiva ämnen i bekämpningsmedel och visst konsultarbete.

  För KemI:s verksamhet 2013 har riksdagen anvisat 194 miljoner kronor.

  Läs mer !