Domarnämnden

Domare till Europeiska unionens tribunal

Allmänt om Europeiska unionens tribunal och arbetsuppgifterna

Domarnämnden har bland annat till uppgift att bereda ärenden enligt lagen (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Europeiska unionens domstol består av domstolen och tribunalen. Domarnämnden söker nu en person som kan nomineras till domare i tribunalen. Tribunalen har sitt säte i Luxemburg och det interna arbetsspråket är franska.

Tribunalen avgör talan om ogiltigförklaring som väcks av privatpersoner, företag och i vissa fall medlemsstaterna. Det betyder att tribunalen framför allt avgör mål om konkurrens, statligt stöd, handel, jordbruk och varumärken. Tribunalen har även behörighet i bland annat frågor som rör ersättning för skada som orsakats av Europeiska unionens institutioner eller deras anställda samt mål mellan Europeiska unionens institutioner och deras personal beträffande arbetsrätt och social trygghet.

Tribunalen är sammansatt av två domare per medlemsstat. Domarna utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd, efter hörande av den kommitté som ska avge yttrande om kandidaternas lämplighet för domarämbetet enligt artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Domarna väljer bland sig tribunalens ordförande för en tid av tre år. Till skillnad från domstolen har tribunalen inte några permanenta generaladvokater. I undantagsfall kan dock en domare få i uppdrag att tjänstgöra som generaladvokat. Målen vid tribunalen avgörs av avdelningar med fem eller tre domare eller i vissa fall av ensamdomare. Tribunalen kan även sammanträda i stor avdelning (femton domare) när målets juridiska svårighetsgrad eller betydelse motiverar det.

Kvalifikationer m.m.

Domare i tribunalen utses bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas och som uppfyller nödvändiga villkor för utövande av höga domarämbeten. Du som söker tjänsten som domare i tribunalen bör således svara mot mycket högt ställda krav avseende juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt omdöme och självständighet. Du bör därutöver ha lång erfarenhet av högt kvalificerat juridiskt arbete samt förmåga att kommunicera på andra språk än svenska, i synnerhet franska, och att arbeta i en internationell miljö.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för nominering av domare till Europeiska unionens tribunal. Kravprofilen hittar du via länken nedan.

Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör göras på de blanketter som tagits fram för ändamålet. Sökande ska även fylla i det engelska CV som upprättats av den kommitté som ska avge yttrande om kandidaternas lämplighet. Blanketterna finns tillgängliga via länk.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Nominering sker under förutsättning att en av de svenska domarna i tribunalen utses till en annan anställning. Den som nomineras kommer att nomineras för återstoden av den avgående domarens mandatperiod, dvs. till och med den 31 augusti 2025. Den person som nomineras förutsätts också ställa sig till förfogade för tjänstgöring under den kommande mandatperioden den 1 september 2025 till och med den 31 augusti 2031.

Ansök nu 

Sista ansökningsdag : 11 augusti . Arbetsort : Hela landet . Publicerat : 25 juni

Kategorier : Juridik Kontor & Administration


Senaste jobben från Domarnämnden

Alla jobb hos Domarnämnden

Liknande jobb Domare till Europeiska unionens tribunal