SKB

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, arbetar med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö.
Sverige fick redan på 1970-talet en lag som säger att den som producerar el med kärnkraft också måste ta hand om avfallet. Kärnkraftsföretagen gick då samman och bildade SKB.

Sedan dess har vi arbetat med att skapa ett system av anläggningar för omhändertagandet av det radioaktiva avfallet. SKB driver i dag ett mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, utanför Oskarshamn. I Forsmark finns ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR.

Säker transport av det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken till våra anläggningar sker med fartyget m/s Sigyn. Under 2013 kommer vi att byta ut m/s Sigyn mot det nybyggda fartyget m/s Sigrid. Sigrid kommer att kunna transportera 20 procent mer last än Sigyn, och är dessutom konstruerad för att drivas mer bränslesnålt och därmed mer miljövänligt än sin företrädare.

30 års forskning
Det som återstår att bygga är ett slutförvar för det använda kärnbränslet. I mer än 30 år har SKB bedrivit avancerad forskning på området. Den metod vi har valt innebär att bränslet läggs i kopparkapslar som omges av bentonitlera cirka 500 meter ner i det svenska urberget.

För snart 20 år sedan började vi leta efter en lämplig plats. Till sist återstod två bra alternativ, Forsmark och Oskarshamn. I juni 2009 valde vi Forsmark. Orsaken var att undersökningar visat att berget där var det bästa för ändamålet.

Ansökt om tillstånd
I mars 2011 ansökte SKB hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen om tillstånd att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Runt 2025 räknar vi med att anläggningen kan ta emot de första leveranserna av använt kärnbränsle för slutförvaring.

SKB har också ansökt om att få bygga en inkapslingsanläggning i Oskarshamn, i anslutning till mellanlagret Clab. I anläggningen ska det använda kärnbränslet kapslas in innan det transporteras till Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Inkapslingsanläggningen ska stå klar samma år som Kärnbränsleförvaret.SKB finns på tre platser i Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
I Forsmark planerar vi att bygga Kärnbränsleförvaret och i Oskarshamn finns bland annat mellanlagret och forskningslaboratorierna.
Inga jobb för stunden.