Om oss

Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Vi har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Hos Skolinspektionen finns också Barn- och elevombudet som tar emot anmälningar om kränkande behandling i skolan. Målet för hela verksamheten är en god utbildning i en trygg miljö.

Här kan du läsa om vad det innebär att arbeta på Skolinspektionen.

 

Våra tre värdeord och barnperspektivet

Skolinspektionens värdeord är trovärdighet, tillgänglighet och tydlighet. Vi lägger också stor vikt vid barnperspektivet i vårt arbete.

Pedagoger, jurister och utredare

Den största gruppen av anställda består av inspektörer. De har oftast en bakgrund som pedagoger, jurister eller utredare. I våra annonser framgår närmare vilken kompetens vi efterfrågar.

Samverkansavtal

Skolinspektionen har samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avtalet ger delaktighet och inflytande för medarbetarna i ett tidigt skede, både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga planeringen.

Medarbetar- och chefspolicy
Vi har även en medarbetar- och chefspolicy. Den handlar om hur alla anställda bör agera och förhålla sig i sitt uppdrag, vilka förutsättningar och förväntningar som finns och vad Skolinspektionen kan erbjuda medarbetarna. Tanken bakom policyn är att ett gott medarbetarskap ger bättre prestationer och resultat, vilket i sin tur ger större arbetsglädje.


Den största gruppen av anställda på Skolinspektionen är inspektörer. De har oftast en bakgrund som pedagoger, jurister eller utredare. Två andra viktiga uppgifter för myndigheten är att utreda anmälningar och pröva tillstånd för fristående skolor. Här berättar några medarbetare om hur det är att arbeta hos oss.
Margareta Bure, utredare, avdelningen i Linköping

– Jag utreder ärenden där någon, ofta en förälder, anmält till Skolinspektionen att deras barn till exempel blir kränkt i skolan eller inte får stöd i sitt skolarbete. Det innebär att jag tar kontakt med föräldrarna och med kommunen eller den fristående skolan för att ta reda på om skolan brutit mot några lagar eller regler. Jag skriver ett beslut som jag redovisar för någon av våra beslutsfattare. Beslutet kan innebära att skolan måste ändra sitt sätt att arbeta.
– Jag har arbetat med anmälningsärenden på Skolinspektionen i tre år. Tidigare har jag jobbat som utredare på bland annat Riksrevisionen och Socialstyrelsen.
– Det jag tycker om med arbetet är att utreda och att skriva, men framför allt att kunna bidra till att eleverna får det bättre i skolan. Just det att jag kan göra skillnad gör jobbet väldigt meningsfullt. Jag har också en bra arbetsmiljö med många trevliga kollegor. Kjell Gyllenswärd, utredare, avdelningen i Stockholm

– Jag arbetar med att inspektera skolor, jag har bland annat ansvarat för den regelbundna tillsynen av en kommun, då vi granskade all utbildningsverksamhet där.
– Vi läser alltid in oss på en skola innan vi åker dit. På skolan träffar vi elever, lärare och skolledning och får deras bild av hur skolan fungerar. Sedan gör vi en bedömning, utifrån de lagar och regler som finns. Om vi har kritik gäller det att framföra den på ett bra sätt, så att vi kan bidra till ett förbättringsarbete.
– Jobbet innebär en del resor, jag var till exempel 2-3 dagar i Falun varannan vecka under en termin. Jobbet är också mycket lärorikt. Jag har jobbat mycket i skolan, bland annat som särskolechef, men då hade jag inte samma möjlighet att tränga ner på djupet i olika frågor. Jag lär mig också mycket av mina kollegor. Verica Stojanovic, utredare, avdelningen i Lund

– Jag arbetar både med vanlig tillsyn av skolor och med olika specialgranskningar. Senast var jag projektledare för vår granskning av mottagande i särskolan. Tidigare har jag arbetat som forskare och utredare, min bakgrund kommer till nytta när det gäller att organisera granskningsprojekt.
– Skolinspektionen är en modern myndighet som hela tiden utvecklar sina processer och metoder, där känner jag att jag kan bidra i utvecklingsarbetet – och jag tycker att det är bra att myndigheten kontinuerligt följer vad som händer i omvärlden och utvärderar sitt eget sätt att arbeta.Thomas Nyström, kanslichef, Barn- och elevombudet

– Barn- och elevombudet, BEO, utreder anmälningar om kränkande behandling och kan i vissa fall kräva skadestånd för en mobbad elevs räkning. Vi ger också råd och informerar om lagstiftningen mot mobbning och kränkningar i skolan.
– Som kanslichef har jag personalansvar för 18 personer, varav de flesta är jurister. När jag började här hade jag arbetat som chef i tio år och kom från en större myndighet. Jag fick en bra introduktion och tycker att det är nära till stödfunktionerna.
– Jag tycker också att BEO präglas av korta handläggningstider och snabba beslutsvägar. Eftersom vi arbetar med utsatta barn är det viktigt att vi kan fatta korrekta beslut snabbt och effektivt – och det genomsyrar verksamheten. Det är också tydligt att alla som jobbar här bär på ett stort engagemang och vill göra skillnad för barnen. 


Charlotte Johansson, chef för analysenheten

– Min enhet arbetar med strategiskt analysarbete inom flera områden, men med visst fokus på Skolinspektionens granskningsprojekt. Det kan handla om att ta fram kunskapsöversikter och direktiv, ge stöd och kvalitetssäkra underlag och om att genomföra omvärlds- och riskanalyser i samband med dessa projekt. Men vi arbetar också med olika utvecklingsprojekt inom Skolinspektionen.
– Jag trivs som enhetschef och med att arbeta med många och omväxlande uppdrag samtidigt. I mitt arbete gäller det att snabbt kunna ställa om och sätta sig in i nya frågor vilket känns både roligt och utvecklande.
Patrik Levin, undervisningsråd, enheten för tillståndsprövning

– Jag har arbetat med att pröva tillstånd för fristående skolor i cirka tio år och är idag är en av flera beslutsfattare på enheten, som tar ställning till om en huvudman ska få tillstånd att starta en skola.
– Vårt arbete handlar om barnens och elevernas rätt till en bra utbildning, som är likvärdig i hela landet. Vi kan aldrig vara helt säkra på att en ny skola lever upp till alla krav när den startar, men vi kan undersöka alla omständigheter så noga vi kan, innan vi fattar beslut.
– Det är ett viktigt arbete som ställer stora krav på en likvärdig och rättssäker behandling av alla som söker tillstånd. Våra beslut blir ofta föremål för prövning i förvaltningsdomstol vilket ger oss en bra grund att stå på i våra bedömningar. Vi har många ärenden att behandla och periodvis krävs det mycket hårt arbete, men vi har en bra laganda och hjälper varandra.

  Följ oss på Facebook!


Inga jobb för stunden.