Domstolsverkets uppgift är att ansvara för övergripande samordning och gemensamma frågor inom Sveriges Domstolar. Arbetet innebär också att ge service till domstolarna, hyres- och arrendenämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.

Det kan handla om frågor som personalutveckling, utbildning och information, utarbetande av föreskrifter, råd och anvisningar och att svara för att verksamheten bedrivs på ett effektivt och för medborgarna lättillgängligt sätt.

Inom verksamhetsområdet är ca 6 800 människor anställda och tillsammans omsätts inom området cirka 6 miljarder kronor årligen.

 

Domstolsverkets mål

Domstolarnas verksamhet ska utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bland annat att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställande.

För domstolarna är målet att avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Domstolsverkets uppgift är att skapa förutsättningar för domstolarna att kunna uppfylla de mål som regering och riksdag ställt upp.

De mål som Domstolsverket har att uppfylla handlar bland annat om en effektiv och ändamålsenlig resursfördelning, om att främja en ökad samverkan såväl inom Sveriges Domstolar som med andra myndigheter, liksom att vara drivande och stödjande i reform och förändringsarbeten inom domstolarna.

Domstolsverkets organisation

Domstolsverket är en statlig myndighet under Justitiedepartementet. Myndigheten inrättades 1975 i Jönköping och leds av en generaldirektör.

Domstolsverkets organisationen består av en GD-stab samt sex avdelningar;

 • Avdelningen för domstolsutveckling,
 • Ekonomiavdelningen,
 • Avdelningen för HR och kommunikation,
 • Avdelningen för komptensutvecklingen och internationella relationer,
 • Avdelningen för säkerhet och service, samt
 • IT-avdelningen.

Dessutom finns en funktion för internrevision.

Insynsråd

Vid Domstolsverket finns ett insynsråd. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Insynsrådet består av högst tio ledamöter. Generaldirektören är rådets ordförande.

Följande personer är ledamöter i Domstolsverkets insynsråd:

 • Fredrik Beijer, rättschef vid Migrationsverket
 • Gunilla Hedwall, rättschef vid Skatteverket
 • Susanne Eberstein, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
 • Eva Nordqvist, rättschef vid Försäkringskassan
 • Maria Billing, chefsjurist vid Sveriges advokatsamfund
 • Kerstin Skarp, vice riksåklagare vid Åklagarmyndigheten
 • Jan R Andersson, riksdagsledamot för Moderaterna
 • Caroline Szyber, riksdagsledamot för Kristdemokraterna
 • Matz Hammarström, fd. riksdagsledamot för Miljöpartiet


Domstolsverket som arbetsgivare

Domstolsverket är en statlig myndighet vars uppdrag är att stödja, leda och utveckla domstolarna. Här arbetar drygt 300 personer. Att vara statligt anställd innebär att du arbetar i medborgarnas tjänst och inom Domstolsverket bidrar du till att domstolarna kan fullgöra sitt uppdrag på bästa sätt. Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsplats med en bra arbetsmiljö.

Goda möjligheter till kompetensutveckling

Visste du att staten är den arbetsmarknadssektor som satsar mest på kompetensutveckling? Som medarbetare på Domstolsverket kan du förvänta dig löpande kompetens- och utvecklingsinsatser, samt en individuell utvecklingsplan. 

Arbete och privatliv ska gå ihop

Det är viktigt att våra medarbetare har en balans mellan arbete och privatliv. För att underlätta för småbarnsföräldrar betalar Domstolsverket en kompletterande ersättning som gör att du får 90 procent av din lön under större delen av din föräldraledighet. Som småbarnsförälder har du också möjlighet att arbeta deltid.  

Arbetstid och semester

Som anställd hos oss har du i regel flexibel arbetstid. Det innebär att du i många fall själv kan anpassa din arbetstid. Som statligt anställd har du även bra semestervillkor. Är du 30 år får du 31 dagars semester och när du fyllt 40 år får du 35 dagars semester.

Individuell lönesättning

På Domstolsverket tillämpas individuell lönesättning. Det innebär att din lön baseras på ditt arbetsresultat. Men även andra faktorer avgör, såsom arbetsuppgifternas svårighetsgrad och ditt ansvar.

Fler förmåner

Den statliga sektorn är den sektor på arbetsmarknaden som har lägst sjukfrånvaro. Som statsanställd har du rätt till ersättning för receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet tar vid. Även läkarbesök bekostas till viss del av arbetsgivaren.

Du kan även få friskvårdsbidrag om du ägnar dig åt någon form av motion på fritiden.

Vi gillar mångfald

Vi vill att Domstolsverkets personal ska spegla mångfalden i hela samhället. Vi arbetar för att erbjuda en arbetsplats med lika möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

 

Domstolsverket

Postadress: 551 81 Jönköping

Besöksadress: Kyrkogatan 32

Telefon: 036-15 53 00

Telefax: 036-16 57 21

domstolsverket@dom.se

 

Inga jobb för stunden.