Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Målet för arbetet är ett samhälle där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras – oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Regeringen utser chefen för myndigheten, som också kallas för Diskrimineringsombudsman. Diskrimineringsombudsmannen heter Agneta Broberg.

DO bildades den 1 januari 2009 genom att de fyra dåvarande ombudsmännen mot diskriminering slogs ihop;

  • Jämställdhetsombudsmannen (JämO) hade hand om könsdiskriminering
  • Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) övervakade diskriminering som hade samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
  • Handikappombudsmannen (HO) hade hand om diskriminering som hade samband med funktionsnedsättning
  • Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) övervakade att lagar om diskriminering på grund av sexuell läggning följdes.

 

DO har ett anslag på 94,3 miljoner kronor för år 2013. DO ser till att diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen följs. DO arbetar också övergripande mot diskriminering i samhället i enlighet med lagen om Diskrimineringsombudsmannen. 

DO:s uppdrag slås fast i lagar som riksdagen stiftat. Grunden för lagarna och DO:s verksamhet är internationell rätt, till exempel FN-konventioner och EU-lagstiftning.

Förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter

DO har kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer för att förebygga diskriminering.

DO gör analyser, föreslår lagändringar, skriver rapporter och uppmärksammar beslutsfattare på diskriminerande strukturer.

Myndigheten utbildar också arbetsgivare, fackliga organisationer och civila samhället i förebyggande arbete mot diskriminering.

DO utvecklar metoder för att till exempel upptäcka, kartlägga och förebygga diskriminering, samt annat material till hjälp för till exempel arbetsgivare eller utbildningsanordnare.

Granskningar

DO kan också utöva tillsyn genom att granska hur arbetsgivare, högskolor och skolor lever upp till diskrimineringslagens krav på åtgärder för att förebygga diskriminering. Det gör DO genom granskningar av planer för lika rättigheter och möjligheter, jämställdhetsplaner och likabehandlingsplaner.

Anmälningar

DO tar emot anmälningar om de förbud mot diskriminering och trakasserier som finns i diskrimineringslagen. DO tar även emot anmälningar från föräldralediga som anser att de blivit sämre behandlade i samband med föräldraledighet.

DO kan driva ett ärende om diskriminering i domstol eller, i vissa fall då rättsläget bedöms som klart, till en förlikning mellan anmälaren och den anmälda parten. DO driver alltså inte alla ärenden rättsligt men din anmälan är alltid ett viktigt underlag för oss i vårt övergripande arbete mot diskriminering.

Mer om hur DO beslutar vilka ärenden som ska utredas och drivas

Information och opinion 

I DOs uppdrag ingår också att sprida kunskap och information om förbuden mot diskriminering, både till dem som riskerar att diskriminera och till dem som riskerar att diskrimineras. Genom olika medvetandehöjande insatser ska DO se till att alla människor känner till sina rättigheter.

DO har även en uppgift att uppmärksamma och skapa debatt kring frågor som rör mänskliga rättigheter. I uppdraget ingår också ett särskilt ansvar att följa ny forskning och den internationella utvecklingen på området mänskliga rättigheter och diskriminering.

Växel och reception

DO och växeln har öppet:

Måndag-fredag 9:00-16:00. Lunchstängt 12:00-13:00.
Torsdag 9:00-12:00, 15:00-16:00.

08-120 20 700

Du kan också ringa DO kostnadsfritt på 020-36 36 66.

Telefonrådgivning

DO:s telefonrådgivning nås via växeln och har öppet:

Måndagar och fredagar kl. 09.30-11.30.
Tisdagar och onsdag kl. 13.00-15.00.

Rådgivning via e-post

do@do.se.

Postadress

Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686
103 59 Stockholm

Besöksadress

Torsgatan 11, 111 23 Stockholm 
Receptionen finns på 4:e våningen.

Inga jobb för stunden.