Statens institutionsstyrelse 1 st lediga jobb hos Statens institutionsstyrelse

Alla jobb hos Statens institutionsstyrelse

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Statens institutionsstyrelse

Om SiS

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem.

Vårt uppdrag är att ge de ungdomar och vuxna som vårdas hos oss bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. 

Placeringen hos SiS sker efter beslut i förvaltningsrätten och på socialtjänstens uppdrag.

SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Vård av unga på särskilda ungdomshem

SiS särskilda ungdomshem tar emot ungdomar med psykosociala problem, drogmissbruk och problem med kriminalitet. Ungdomshemmen vårdar ungdomar enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård unga). Det finns 25 särskilda ungdomshem med drygt 600 platser för akutplacering, utredningsplacering och behandlingsplacering. De flesta platserna är låsbara.

När socialtjänsten har upptäckt en ung person som har sådana problem att det är nödvändigt med tvångsvård, gör en socialsekreterare en utredning. Sedan lämnar socialtjänsten en begäran om tvångsvård till förvaltningsrätten som fattar beslut om ett omhändertagande.

Vården och behandlingen ska utgå från de enskilda ungdomarnas behov. Vi använder metoder som det finns vetenskapligt stöd för, till exempel Aggression Replacement Training (ART) och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Missbruksvård på LVM-hem

Drygt tusen män och kvinnor blir varje år tvångsomhändertagna med stöd av LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) och placerade på något av våra LVM-hem. Vi har elva LVM-hemmen med drygt 300 platser för mottagning/avgiftning, behandling eller utslussning.

För att en vuxen med missbruksproblem ska kunna bli omhändertagen enligt LVM måste till exempel klientens läkare, socialsekreterare eller någon nära anhörig göra en LVM-anmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten gör sedan en LVM-utredning. Om utredningen visar att klienten behöver vård enligt LVM skickar socialtjänsten en begäran om tvångsvård till förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård.

Klienterna har många års drogberoende bakom sig. Det handlar om missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel, eller om blandmissbruk.

Syftet med LVM-vården är att avbryta ett livshotande missbruk och motivera klienten till behandling under frivilliga former. Vården varar högst sex månader och ska så snart som möjligt övergå till vård i öppnare former.

Sluten ungdomsvård

Ungdomar som begår allvarliga brott när de är i åldern 15 till 17 år kan av domstol bli dömda till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse, enligt lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). Det är ett tidsbestämt straff som ungdomarna avtjänar på speciella avdelningar på våra ungdomshem. Den maximala strafftiden är fyra år.

Kommunernas socialtjänst har det övergripande ansvaret för de ungdomar som har blivit dömda till sluten ungdomsvård. SiS bestämmer i samråd med socialtjänsten på vilket av SiS ungdomshem den dömde ska bli placerad och hur man ska planera och genomföra tiden hos SiS.

Enligt LSU ska den unge få vård och behandling under tiden på ungdomshemmet.

SiS finansierar forskningsprojekt

Forskning och utveckling har alltid haft en framskjuten plats inom SiS. Vi finansierar en rad forsknings-, utvecklings- och utbildningsprojekt som ska förbättra vården och höja personalens kompetens. Vi har ett vetenskapligt råd som hjälper oss att granska och bedöma forskningsansökningar. 

SiS hör till socialdepartementets verksamhetsområde. 

Styrdokument och årsredovisning