Kammarkollegiet 1 st lediga jobb hos Kammarkollegiet

Alla jobb hos Kammarkollegiet

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Kammarkollegiet

Om Kammarkollegiet

Kammarkollegiet är en statlig förvaltningsmyndighet som lyder under regeringen och sorterar under Finansdepartementet. Vi har över trettiofem olika arbetsuppgifter. Kammarkollegiet är Sveriges äldsta myndighet och inrättades av Gustav Vasa år 1539 för att hålla ordning på skattebetalarnas pengar. Det gör vi fortfarande.

Vår främsta målgrupp är andra statliga myndigheter som vi genom dagliga kontakter stödjer och effektiviserar genom att erbjuda stordriftsfördelar samt expertkunskap inom främst juridik, ekonomi, upphandling, riskhantering och administration. Vår verksamhet riktar sig också mot allmänheten som tolkauktorisation, miljörätt, vigselrätt och resegarantier.

Vi är cirka 300 anställda. De flesta arbetar i Stockholm men vår försäkringsavdelning, med ett 40-tal anställda, finns i Karlstad.

Finansiering

Kammarkollegiet finansieras via avgifter, anslag och ersättningar. Budgeten för 2011 uppgår till drygt 300 miljoner kronor. Anslagsfinansieringen motsvarar drygt 36 procent av budgeten.

Avgifter

Myndigheter, stiftelser och andra som köper tjänster av Kammarkollegiet får betala en avgift. Vi får även in avgifter från ramavtalsleverantörer inom Inköpscentralen.

Ersättning

Vi får ersättning från Allmänna arvsfonden för de tjänster vi utträttar åt fonden.

Uppgifter

Försäkringar och riskhantering

Kammarkollegiet administrerar det interna statliga försäkringssystemet och stöder myndigheterna i deras riskhantering. Vi ska tillhandahålla de försäkringar som myndigheterna har behov av och är skyldiga att ha.

Kapitalförvaltning

Vi förvaltar kapital åt myndigheter, stiftelser med statlig eller kyrklig anknytning och fonder. 

Administrativt stöd 

Kammarkollegiet lämnar ekonomiadministrativt stöd till statliga myndigheter. Det kan gälla allt från fakturahantering och löneutbetalningar till fullständiga bokslut. Vi driver också in myndigheters fordringar och sköter handläggning och administration åt vissa statliga nämndmyndigheter.

Upphandling

Kammarkollegiet upphandlar ramavtal för varor och tjänster för statliga myndigheter. Inom området IT och telekommunikation kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen. Vi erbjuder även avtals- och avropsstöd till kunder och ramavtalsleverantörer.

Vi har också uppdraget att utveckla och förvalta ett upphandlingsstöd samt driva utvecklingen av en elektronisk upphandlingsplattform och delta i standardiseringsarbetet på området.

Verksamhet som riktar sig till allmänheten

Kammarkollegiet beslutar om de garantier som researrangörer och återförsäljare av garantipliktiga arrangemang är skyldiga att ställa. Vi auktoriserar tolkar och översättare och svarar för registrering av trossamfund samt förordnar vigselförrättare för trossamfund. Vi fastställer begravningsavgiften för dem som inte är med i Svenska kyrkan och fastställer även taxan för begravningsclearing. Vi beslutar om man får ändra ett förordnande som gäller en stiftelse eller en gåva.

Företräder staten eller andra allmänna intressen

Kammarkollegiet bevakar allmänna miljö- och naturvårdsintressen från juridiska utgångspunkter. Vi för det allmännas talan vid överklagande av inskrivningsmyndigheternas stämpelskattebeslut och handlägger vissa anspråk på ersättning av staten. Vi utreder och beslutar i vissa fall om ändringar av kommun- och landstingsgränser.

Företräder och förvaltar Allmänna arvsfonden

Om någon avlider utan att ha arvsberättigade släktingar tillfaller pengarna arvsfonden. Kammarkollegiet företräder arvsfonden och ska se till att pengarna kommer in från de dödsbon där arvsfonden är arvinge. Vi förvaltar arvsfondens kapital och handlägger ansökningar om stöd ur fonden. 

Statens aktier

Kammarkollegiet värderar och redovisar statens aktier som förvaltas av Regeringskansliet.

Förvarar och vårdar rikets regalier

Kammarkollegiet vårdar och förvarar rikets regalier. Vårt särskilda ansvar innebär bland annat att utse fyra så kallade nyckelbevarare. För att kunna öppna en monter i skattkammaren måste samtliga fyra nyckelbevarare vara närvarande. Kammarkollegiet kan ge tillstånd till att föremål tas ur skattkammaren för att användas vid exempelvis en kunglig ceremoni.

Kort om en lång historia

Kammarkollegiet är Sveriges äldsta myndighet. För att hålla ordning på den statliga egendomen och se efter olika grenar av förvaltningen inrättade Gustav Vasa 1539 Räknekammaren. Efter Gustav II Adolfs död 1632 hade Sverige en omyndig regent, drottning Kristina. Axel Oxenstierna organiserade förmyndarskapsregeringen och inrättade 1634 fem kollegier. Ett av dessa var den gamla Räknekammaren som 1639 bytte namn till Kungliga Kammarkollegium. Sedan 1921 är vårt namn Kammarkollegiet.