Arbetsmiljöverket 1 st lediga jobb hos Arbetsmiljöverket

Alla jobb hos Arbetsmiljöverket

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Arbetsmiljöverket

 Illustration: Arbetsmiljöverket


Om oss

Arbetsmiljöverket (AV) bildades 2001. Detta skedde genom att Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen gick samman och bildade en myndighet.

Vi har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs samt till viss del tobakslagen och Miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämpningsmedel. 

Vårt mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, det vill säga både när det gäller fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt. 

Arbetsmiljölagen (AML) är en ramlag. Mera detaljerade bestämmelser finns i de föreskrifter, som Arbetsmiljöverket utfärdar och som också är juridiskt bindande. Läs mer under Lag och rätt.

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Våra arbetsmiljöinspektörer kontrollerar att arbetsmiljölagen och föreskrifterna följs när de inspekterar arbetsställen. 

Vi ansvarar för statistik om arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige.

Arbetsmiljöverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar för handikappfrågor inom arbetsmiljöområdet. Verket ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. 

Arbetsmiljöverket är en av flera sektorsmyndigheter med ansvar för att förverkliga den politik som rör funktionshinder. Ansvaret preciseras i regleringsbrev från regeringen.
Läs mer om Arbetsmiljöverkets ansvar